Võlgade sissenõudmine

Võlgade sissenõudmine – ise või Five inkasso abil!

Arve on saadetud, maksetähtaeg on ületatud ning meeldetuletusest ei hoolita?

Võlgade sissenõudmine võib tunduda tülika ettevõtmisena, kuid see on oluline, et tagada teie ettevõtte efektiivne tegutsemine ning stabiilne rahavoog!

Võlgade sissenõudmine koos Five inkassoga võimaldab teil esmalt ise makse-suhtlusega edasi minna, et tekkinud võlgu sisse nõuda, kasutades võlaabi sissenõudetemplit, millega märgistada võlgnikele saadetavaid meeldetuletuskirju.

Five inkasso pakub teile võimalust tellida aastaseks kasutamiseks võlaabi sissenõudetempel. Mittetasumisel algatatakse inkassomenetlus.“

Kui klient tasub arve, olete leidnud lihtsa lahenduse kolmanda osapoole sekkumiseta ning ilma lisakulutusteta!

Sissenõudetempli tellimiseks ning Five’i võlaabi saamiseks palume esitada taotlus aadressile inkasso@five.ee, milles palume märkida nii enda kontaktandmed kui ka soovitud templi võimalik värvus.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Kohtuväline võlgade sissenõudmine on enamasti kõige efektiivsem ja soodsam sissenõudmise viis. Usaldades võlgade sissenõudmise Five inkassole, selgitame makseviivituse ja võlgnevuse põhjuseid ning rakendame seadusest tulenevaid eetilisi meetmeid, et teile võlgnevus muutuks tasutud arveks.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine sisaldab:

tasumata nõude sissenõudmist telefoni teel ja/või kirja teel;

otsest kontakti võlgnikuga;

mitmesugustes andmebaasides olevate andmete kontrollimist;

tähtaegse mittetasumise põhjuste väljaselgitamist;

võlgniku majandusliku olukorra kontrolli;

kontrolli, kas võlgnik soovib või ei soovi tekkinud olukorda positiivselt lahendada;

võlgniku tegelikke maksevõimaluste kontrollimist.

Võlgade sissenõudmisel oleme orienteeritud teie maine ja ärisaladuse hoidmisele ning lähtume enda tegevuses heast ja eetilisest äritavast.

Esitades teile sissenõudmise protsessi kohta vajalikke aruandeid, on võlgade sissenõudmine läbipaistev ja teil on stabiilne ülevaade kõikidest meie tegevusest.

Peame oluliseks, et meie kliendid alustaksid võlgnevuste sissenõudmisega õigeaegselt, et suurendada nõude rahuldamise tõenäosust ning vähendada teie kui võlausaldaja krediidiriski!

Kohtuvälise võlgade sissenõudemenetluse alustamiseks palume teil esitada vastav taotlus inkasso@five.ee, koos nõuete alusdokumentidega! Võlgade sissenõudmisega saame alustada pärast hinnapakkumise teiepoolset kinnitamist.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Kui teie võlgnik ei tasu eelnevate võlgade sissenõudmismenetluste jooksul enda võlgnevusi, soovitame teil pöörduda kohtusse, et vältida nõude aegumist ning kaitsta enda õiguseid!

Kohtulikuks sissenõudmiseks on neli võimalust:

Kiirmenetlus – lihtsustatud menetlus, kus kohtuistungit ei toimu. Annab võimaluse senisest kiiremini ja hagimenetlusest väiksemate kuludega saada kätte võlg, mille olemasolus ei kahtle ka võlgnik.

Hagimenetlus – teil kui hagejal on kohtult õigus taotleda abinõude kasutamist – nt võlgniku vara arestimist. Hagi on võimalik rahuldada kostja kahjuks ka tagaseljaotsusega. Kohus mõistab välja poolelt, kelle kahjuks otsus tehti ka kohtukulud. Kohtuotsus täidetakse tsiviilasjas võlausaldaja avalduse alusel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Pankrot – on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus, mille korral rahuldatakse võlausaldaja nõuded võlgniku vara kaudu. Kui pankrotiavalduse esitab võlausaldaja, peab ta tõendama enda nõude olemasolu ning tõestama võlgniku maksejõuetust. Pankrot raugeb, kui võlgnikul puudub vara isegi pankrotikulude katteks. Kohus avaldab pankrotiteate Ametlikes Teadaannetes. Pärast pankroti väljakuulutamist võib võlausaldaja kahe kuu jooksul esitada pankrotihaldurile nõudeavalduse.

Likvideerimine – kui äriühing lõpetatakse ehk likvideeritakse osanike, üldkoosoleku või kohtu otsusega, siis määratakse sellele likvideerija, kellele võlausaldajal on õigus teatada oma nõuded nelja kuu jooksul alates likvideerimisteate avaldamisest.

Five inkasso esindab teid vajadusel kõikides kohtulikes maksemenetlustes.

Kui te soovite alustada kohtuliku maksete sissenõudmisega, siis palume teil esitada vastab taotlus aadressile inkasso@five.ee, lisades juurde ka alusdokumentatsiooni.

Kui meie hinnapakkumine on teile sobiv, siis alustame peagi kohtumenetlusega!